Raportowanie schematów podatkowych MDR

Z dniem 1 stycznia 2019 r. do Ordynacji podatkowej dodano rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych, który to wprowadził do polskiego systemu prawnego nową instytucję – raportowanie schematów podatkowych MDR. Obowiązek raportowania schematów podatkowych...

czytaj dalej

Usługi

 • przegląd podatkowy w celu weryfikacji obowiązków raportowania schematów podatkowych
 • jednodniowy audyt w celu identyfikacji schematów podatkowych
 • analiza pojedynczej czynności, zdarzenia pod kątem obowiązku MDR (wskazanie promotora, korzystającego, wspomagających i ich obowiązków)
 • przygotowanie lub weryfikacja procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • opracowanie instrukcji dotyczącej rozpoznawania i raportowania schematów podatkowych
 • wsparcie w wypełnieniu i wysłaniu formularzy MDR, w tym MDR – 3 do Szefa KAS
 • przeprowadzenie szkoleń i warsztatów przygotowujących pracowników podatnika do  samodzielnej realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych
 • usługa stałego wsparcia podatkowego w zakresie MDR (gwarancja odpowiedzi w max. w terminie 2 dni roboczych)
 • przygotowanie defence file – opracowanie dokumentu uzasadniającego, dlaczego dane zdarzenie/czynność nie zostało uznane za schemat podatkowy
 • wsparcie podatnika w czasie kontroli podatkowych i celno-skarbowych w zakresie realizacji obowiązków MDR
 • okresowe monitorowanie przestrzegania wdrożonej polityki raportowania
 • analiza zaraportowanych schematów podatkowych pod kątem oceny czy schematy wymagają złożenia raportu MDR-3

Z ostatniej chwili

W środę 16 września 2020 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.  Liczący 36 stron projekt zakłada istotne zmiany w podatkach dochodowych. Zgodnie z przedstawionym projektem trzy kategorie podatników tj. podatkowe grupy kapitałowe, spółki nieruchomościowe w tym spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości będą obowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Sprawozdanie to ma zawierać m.in. opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą. Proponowane uregulowania mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

W środę 22 lipca 2020 roku na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane Objaśnienia podatkowe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dalej zwane  jako objaśnienia. W przedmiotowych objaśnieniach dwie strony poświecono kwestii związanej z raportowaniem schematów podatkowych, a dokładniej zagadnieniu braku rozpoczęcia albo zawieszenia terminów na przekazanie informacji i zawiadomień o schematach podatkowych. W objaśnieniach znalazł się m.in. przykład wskazujący, że jeżeli promotor udostępnił schemat podatkowy (inny niż schemat podatkowy transgraniczny) w dniu 1 kwietnia 2020 r. to mając na uwadze przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 to 30-dniowy termin na przekazanie informacji o tym schemacie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej będzie biegł od pierwszego dnia następującego po 30-dniowym okresie po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Z treścią ww. objaśnień podatkowych można się zapoznać poniżej

KLIK

 

We wtorek 7 lipca 2020 r.  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” pozycją 614 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjętym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej .Na przedmiotowej liście krajów i terytoriów znalazły się: Republika Fidżi, Guam, Kajmany, Republika Palau, Sułtanat Omanu, Republika Trynidadu i Tobago oraz Samoa Amerykańskie.

W tym miejscu wskazać należy, że od 1 lipca 2020 r. w przypadku gdy podmiot powiązany dokona podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych  płatności  do innego podmiotu powiązanego (odbiorcy płatności) posiadającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju lub terytorium wskazanym w ww. liście  to takie działanie spełnia warunek szczególnej cechy rozpoznawczej z art. 86 a § 1 pkt 13 lit. 1 Ordynacji podatkowej i stanowi schemat podatkowy podlegający raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2020 r. przekazywanie informacji o schematach podatkowych (MDR) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej następuje na podstawie nowej struktury logicznej (schemy). Z nowymi wzorami informacji o schematach podatkowych można się zapoznać na stronie https://mdr.mf.gov.pl/.

Ponadto z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106). Ustawa ta m.in. nakłada na promotorów, korzystających i wspomagających obowiązek ponownego przekazania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych transgranicznych.

Informujemy także, że przedmiotowa ustawa umożliwia od 1 lipca 2020 r. podpisanie informacji o zastosowaniu  schematu podatkowego (MDR-3) przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Nadal niedopuszczalne jest podpisanie MDR – 3 przez pełnomocnika.

W czwartek 18 czerwca 2020 r. Senat uchwalił ustawę z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowym z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Przedmiotowa ustawa m.in. nakłada na promotorów, korzystających i wspomagających obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  po 30 czerwca 2020 r. informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin na dokonanie ww. obowiązku zależy od rodzaju pomiotu, tzn. dla promotorów w terminie do 31 lipca 2020 r., dla korzystających w terminie do 16 sierpnia 2020 r., a dla wspomagających do 31 sierpnia 2020.

22 maja 2020 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza 4.0), który po raz kolejny wydłuża terminy na raportowanie schematów podatkowych. Ustawodawca proponuje, by terminy związane z obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie schematów krajowych były zawieszone od 31 marca 2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Unormowania dotyczące raportowania schematów transgranicznych pozostają niezmienne tzn. terminy ulegają zawieszeniu od 31 marca br. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Aktualności

Krajowa Izba Doradców Podatkowych  poinformowała, że Trybunał Konstytucyjny nadał dalszy bieg wnioskowi Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 grudnia 2019 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ordynacji podatkowej w zakresie związanym z...

czytaj dalej

Wydłużone terminy na przekazywanie informacji MDR

Na mocy art. 31y ustawy  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....

czytaj dalej

Ministerstwo Finansów

– MDR

Pytania i odpowiedzi

Co to jest schemat podatkowy?

Definicja legalna schematu podatkowego znajduje się w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie, które: Spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą Posiada szczególną cechę...

czytaj dalej

Co to jest schemat podatkowy standaryzowany?

Stosownie do art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej przez schemat podatkowy standaryzowany rozumie się schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności...

czytaj dalej

Paweł Rosiński

Lider praktyki MDR

Doradca podatkowy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, podatku od nieruchomości oraz w tematyce raportowania schematów podatkowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?