Stosownie do art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej przez schemat podatkowy standaryzowany rozumie się schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego.