Krajowa Izba Doradców Podatkowych  poinformowała, że Trybunał Konstytucyjny nadał dalszy bieg wnioskowi Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 grudnia 2019 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ordynacji podatkowej w zakresie związanym z raportowaniem schematów podatkowych (MDR), a w konsekwencji z tajemnicą doradców podatkowych. Oznacza to, że wniosek KRDP został przekazany do merytorycznego rozpoznania.

Przedmiotowy wniosek KRDP dotyczy przepisów rozdziału 11a Ordynacji podatkowej  oraz art. 28 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych u staw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r i wprowadziły do polskiego systemu prawnego instytucję raportowania schematów podatkowych.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych już od etapu postępowania legislacyjnego krytycznie odnosiła się do propozycji uchwalenia ww. unormowań wskazując, że ich obowiązywanie w zaproponowanym kształcie jest nie do pogodzenia z zasadami funkcjonowania zawodu zaufania publicznego, jakim jest profesja doradcy podatkowego.

Samorząd doradców podatkowych niezmiennie podnosi, że polskie regulacje o raportowaniu schematów podatkowych są nieprecyzyjne i niejednoznaczne przez co budzą problemy w ich interpretacji i stosowaniu. W opinii Przewodniczącego KRDP, prof. A. Mariańskiego polskie przepisy o MDR najlepiej byłoby napisać od nowa.