Jednym z warunków w przypadku płatności transgranicznych, skorzystania przez polskie podmioty z preferencyjnego opodatkowania lub możliwości niepobrania podatku jest wykazanie rezydencji podatkowej odbiorcy należności certyfikatem rezydencji.

W dobie pandemii uzyskanie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej może być kłopotliwe w przypadku niektórych krajów/jurysdykcji. Przykładowo na stronie Poczty Polskiej dostępne są szczegółowe informacje jakie przesyłki do danych krajów obecnie są realizowane za jej pośrednictwem.

Ustawodawca projektem ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. ma zamiar wprowadzić ułatwienia dla płatników przekazujących należności za granicę adresując poniższe kwestie:

  • W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID19, płatnik przy poborze podatku będzie mógł uwzględnić ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.
  • Projekt ustawy umożliwia płatnikom potwierdzenie rezydencji także za pomocą kopii certyfikatu – o ile informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) pozwalają potwierdzać miejsce siedziby podatnika kopią certyfikatu rezydencji jedynie dla przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Uprawnienie przysługuje płatnikom jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym.

  • Ponadto projekt ustawy zakłada, iż płatnik będzie mógł udokumentować rezydencję podatkową odbiorcy należności certyfikatem rezydencji wystawionym na 2019 r. o ile będzie posiadał oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych. Uprawnienie takie nie będzie miało zastosowania w przypadku zmiany miejsca siedziby podatnika.  Przedmiotowa zmiana wymagać będzie konieczność uzyskania aktualnego certyfikatu rezydencji uwzględniającego nowe miejsce siedziby podatnika.

Płatnik będzie mógł skorzystać z powyższych uprawnień (wydłużony termin obowiązywania certyfikatu rezydencji, możliwość potwierdzenia rezydencji za pomocą kopii lub certyfikatu wystawionego na 2019 r.)  w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Planowany termin wejścia w życie przedmiotowych regulacji został określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia ustawy.

 

Autor: Michał Mika