Pytania i odpowiedzi – ceny transferowe

Kiedy jest możliwe zastosowanie kompensaty transakcji?

W przypadku gdy podmioty powiązane osiągną wynik na transakcji odbiegający od warunków panujących na rynku, ale jednocześnie w innej transakcji pomiędzy tymi samymi podmiotami osiągnięty zostanie wynik rynkowy umożliwiający pokrycie niedoborów w stosunku do warunków...

czytaj dalej

Co musi zawierać dokumentacja local file?

W art. 11q ust. 1 uCIT wskazano elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami lokalna dokumentacja zawiera: Opis podmiotu powiązanego, Opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów, Analizę cen transferowych, w tym...

czytaj dalej

Co musi zawierać oświadczenie zarządu? Kto je składa?

W oświadczeniu zarządu podmiot oświadcza, że sporządził lokalną dokumentację cen transferowych, oraz że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty...

czytaj dalej

Co to jest transakcja kontrolowana?

Stosownie do definicji legalnej z art. 11a pkt. ust. 1 pkt. 6 ustawy o podarku dochodowym od osób prawnych transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do...

czytaj dalej

Safe harbour – co to jest?

Safe harbour w dosłownym tłumaczeniu bezpieczna przystań, to regulacja umożliwiająca podatnikom skorzystanie z uproszczonych zasad dla określonych transakcji. Polskie podmioty mogą skorzystać z przedmiotowego rozwiązania w przypadku dwóch transakcji kontrolowanych....

czytaj dalej

W jakiej formie dokonuje się korekty cen transferowych?

Z uwagi na fakt, że korekta cen transferowych pozostaje neutralna z punktu widzenia podatku VAT. W odniesieniu do podatków oraz ustalonych cen towarów lub świadczonych usług , co m.in oznacza, że nie wpływa na wysokość podatku od towarów i usług dokonuje się jej w...

czytaj dalej

Uprzednie porozumienie cenowe, co to jest?

Uprzednie porozumienie cenowe to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. Uprzednie porozumienie cenowe ma formę dokumentu,...

czytaj dalej