WSA w wyroku z dnia 17 czerwca 2020 r. (sygn. akt. I SA/Sz 65/20) w odniesieniu do należności licencyjnych (art. 21 ust 1 pkt 1 UoCIT) wyjaśnił, że „(…) w przypadku świadczenia dominującego oraz świadczeń ubocznych (które nie stanowią samoistnych wartości gospodarczych i mają jedynie charakter akcesoryjny) cena łączna podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla świadczenia głównego”. Dodatkowo w wyroku wskazano, że w przypadku gdy „(…) każde ze świadczeń mogłoby być przedmiotem samoistnej transakcji, podział ceny jest warunkiem prawidłowego rozliczenia transakcji”.

Zatem dokonując rozliczeń w zakresie podatku u źródła w sytuacji, gdy w danej transakcji występuje dominujący element czynności, nie powinniśmy dokonywać sztucznego podziału usługi kompleksowej. Jednocześnie jeżeli w ramach danej transakcji możemy wyodrębnić różne świadczenia to należy dokonać oceny tych świadczeń pod kątem podlegania pod określone kategorie przychodów wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).