Odsetki w polskim systemie prawnym nie posiadają definicji legalnej. Na gruncie Konwencji Modelowej OECD określenie odsetki oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu tego artykułu.

Interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów administracyjnych wskazują na szerokie rozumienie odsetek, za które uważane są także prowizje, opłaty okołokredytowe oraz cashpooling.