Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazują, że w przypadku odsetek z tytułu płatności ratalnych płatnik nie będzie w obowiązku poboru podatku u źródła. Przykładowo stosownie do art. 11 ust 3 lit. c umowy o unikaniu podwójnego pomiędzy Polską a Niemcami, w sytuacji sprzedaży na kredyt wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, odsetki podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, w którym odbiorca odsetek będący rzeczywistym właścicielem (ang. beneficial owner) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.