Podatek u źródła (WHT) pobierany jest przez polskich płatników od niektórych dochodów osiąganych w Polsce przez zagraniczne podmioty posiadające miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład poza terytorium Polski.

Podatek ten pobierany jest od następujących dochodów:

  • Odsetek i należności licencyjnych
  • Dywidend
  • Świadczeń doradczych, księgowych, usług prawnych oraz świadczeń o podobnym charakterze
  • Innych należności wskazanych w art. 21 ust. 1 PDOPrU

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do ustawy pojęcia należytej staranności oraz rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner). Prawidłowe stosowanie klauzuli rzeczywistego właściciela oraz należytej staranności jest kluczowe w rozliczaniu podatku u źródła, w tym do stosowania zwolnień, niepobrania podatku lub zapłaty obniżonej stawki podatku.  Poprawna identyfikacja podmiotu pośredniczącego (ang. conduit company) jest szczególnie złożonym procesem w zakresie cyrkularnych przepływów kapitałowych pomiędzy podmiotami.

Określenie obowiązków podatkowym wskazanych w ustawie PDOPrU wymaga ponadto wnikliwej analizy poniższych regulacji:

  • Dyrektyw UE
  • Umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Konwencji MLI
  • Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i od majątku
  • Orzeczeń sądów administracyjnych
  • Wyroków TSUE

Rozliczenie podatku u źródła związane jest także z wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie PDOPrU (informacja IFT-2/IFT-2R, deklaracja CIT-10Z)