Privacy policy

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych


Taxonity Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000423071), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Taxonity Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 B (dalej: “Spółka”).
 2. Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych można kierować na adres e-mail: biuro@taxonity.pl
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO) lub realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO), lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust 1 pkt f RODO), lub realizacja działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).
 4. Dostęp do powierzonych Spółce danych osobowych przysługuje wyłącznie Zarządowi Spółki oraz upoważnionym przez Zarząd pracownikom i współpracownikom.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę:
  – w celu realizacji umowy/umów lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu rozwiązania umowy lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
  – w celach marketingowych – do momentu wygaśnięcia umowy lub wniesienia sprzeciwu.
  – w ramach realizacji obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.
 6. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także do ich całkowitego usunięcia. W przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) każda osoba ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą formularzy kontaktowych oraz realizacji przez Spółkę umów lub zaciągniętych zobowiązań.
 8. W przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Are you interested in our offer? Do you have questions?