Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 czerwca 2020 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.65.2020.2.JC zajął stanowisko iż także drukarki i urządzenia wielofunkcyjne wykorzystywane w działalności biurowej (nie wykorzystywane w żaden sposób w procesie produkcji) są urządzaniami przemysłowymi,  a zatem płatnicy zobowiązani są do poboru podatku u źródła – stosownie do art. 21 ust 1 pkt 1 UoCIT.

Dokonując interpretacji przepisów, DKIS posłużył się analizą konstatacji Komitetu ds. Podatkowych OECD odnoszących się do art. 12 Konwencji Modelowej OECD, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwajcarią jak i orzecznictwa sądowego.

Organ uznał, że przedmiotowe urządzenia mieszczą się w kategorii urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych (ang. ICS equipment – industrial, commercial, or scientific equipment) w rozumieniu zarówno art. 21 ust. 1 pkt 1 UoCIT, jak i art. 12 ust. 3 umowy polsko-szwajcarskiej.

Zgodnie z Komentarzem do Konwencji OECD pojęcie urządzenia „ICS”, czyli urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego jest kategorią nierozdzielną, oznaczającą urządzenia wykorzystywane w działalności o charakterze komercyjnym, profesjonalnym zarówno w działalności stricte przemysłowej, jak i szeroko rozumianej działalności handlowo-usługowej lub naukowej.

DKIS uznał zatem iż „(…) Wnioskodawca jest zobowiązany pobierać jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 updop z uwzględnieniem art. 12 ust. 2 umowy polsko-szwajcarskiej, podatek dochodowy od wypłacanych na rzecz podmiotu zagranicznego należności z tytułu udostępniania opisanych Urządzeń”.