Inne usługi

PODATEK CIT

Zarządzanie biznesem w obecnych czasach związane jest nie tylko z zarządzaniem działalnością operacyjną oraz tworzeniem biznesowych struktur strategii rozwoju, ale w coraz większym stopniu dotyczy szeroko rozumianego zarządzania finansami oraz strukturami podatkowymi. Prowadzenie działalności na wielu rynkach i w wielu branżach stawia przed przedsiębiorcami wyzwania do implikacji skomplikowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego, w tym regulacji wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opodatkowanie pożyczek w ramach tzw. struktury niedostatecznej kapitalizacji, opodatkowanie wypłat dywidend, wnoszenia aportów do spółek kapitałowych, klasyfikacja kosztów uzyskania przychodów to tylko niektóre istotne zagadnienia, z którymi na co dzień styka się wiele przedsiębiorstw.

 

Usługi Taxonity obejmują między innymi:

N

przeprowadzamy weryfikację dotychczasowych rozliczeń z tytułu podatku od towarów od usług pod kątem poprawności z obowiązującymi w okresie rozliczeniowym przepisami prawnymi

N

wspomagamy przedsiębiorców w uzyskiwaniu interpretacji w trybie art.14 a ustawy ordynacja podatkowa

N

tworzymy unikatowe struktury optymalizacyjne dla transakcji pod kątem podatku VAT

N

wspomagamy w procesach odzyskiwania podatku VAT

PODATEK VAT

Obszerne przepisy w zakresie ustawy VAT oraz bogate i niejednokrotnie sprzeczne ze sobą orzecznictwo sądów administracyjnych powoduje, iż rozwiązania stosowane przez przedsiębiorców oparte bywają o niejednoznaczne interpretacje przepisów ustawy VAT. Podatek VAT generuje prawie 70% wpływów podatkowych do budżetu państwa, dlatego też jego właściwe stosowanie jest wielokrotnie poddawane kontrolom urzędów podatkowych i urzędów kontroli skarbowej.

Złożoność procesów gospodarczych kreuje nieoczekiwane przez ustawodawcę problemy w rozliczeniach podatku VAT przez wielu z podatników. Właściwe zastosowanie obowiązujących polskich norm prawnych oraz dyrektywy nr 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wraz z dostępem do unikatowej bazy danych obejmującej orzecznictwo europejskie pozwala wielu Kientom Taxonity na skupieniu się na ich bieżącej działalności gospodarczej.

W ramach naszych usług w zakresie rozwiązań wynikających z ustawy VAT i ustawy akcyzowej:

N

kwalifikacje przychodów i kosztów

N

projektowanie optymalizacyjnych struktur podatkowych w zakresie rozliczeń podatkiem dochodowym od osób prawnych

N

doradztwo w zakresie stosowania ulg i zwolnień

N

rejestrację zakładów (Permanent Establishment),

N

optymalizację rozliczeń z tytułu należności licencyjnych

N

doradztwo dla inwestorów działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

PODATEK PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych kojarzony jest zazwyczaj z rocznym rozliczeniem dochodów oraz z działalnością osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Zatem wiele przedsiębiorstw (spółek prawa handlowego) bagatelizuje znaczenie jakie może przynieść dla ich działalności optymalizacja rozwiązań w zakresie PIT.

Oszczędności dotyczące między innymi właściwego ujmowania bazy kosztowej dla osób zatrudnionych na umowę o dzieło, dla osób wykonujących swoje obowiązki w ramach tzw. kontraktów menadżerskich czy optymalne rozliczanie zatrudnienia osób wysyłanych do pracy za granicę to tylko niektóre obszary pozwalające na uzyskanie wielu oszczędności podatkowych.

Usługi Taxonity obejmują między innymi:

N

projektowanie optymalnych struktur wynagradzania pracowników,

N

rozliczanie dochodów pracowników świadczących pracę w Polsce i za granicą

N

projektowanie optymalizacyjnych struktur podatkowych w zakresie dodatkowych świadczeń

PODATKI MIĘDZYNARODOWE

Globalizacja gospodarcza na świecie to zarówno zwiększenie swobody przemieszczania się towarów oraz tworzenia nowych oddziałów / zakładów przedsiębiorstw międzynarodowych, jak również konieczność rozliczania zobowiązań podatkowych wedle wielu jurysdykcji podatkowych.

Szczególne uwarunkowania prawne w tym regulacje zawarte w Konwencji Modelowej OECD, umowach międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, regulacje zapobiegające unikaniu opodatkowania (między innymi sham, look-through approach, exclusion approach), stwarzają szereg możliwość stosowania rozbudowanych struktur optymalizacji podatkowej.

 

W ramach naszych doświadczeń:

N

tworzymy struktury optymalnych zobowiązań w ramach podatków cedularnych oraz podatków globalnych

N

doradzamy w zakresie polityki podatkowej stosowanej dla rozliczenia zysków przedsiębiorstw w ramach tzw. zakładów (filii),

N

wspomagamy procesy rejestracji działalności przedsiębiorstw zagranicznych na terenie Polski (permanent establishment)

AUDYTY PODATKOWE

Głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Działając na coraz trudniejszych rynkach korzystają z pomocy wielu firm doradczych, w tym księgowych i finansowych. Każde przedsiębiorstwo podlega unormowaniom wielu ustaw między innymi ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych czy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które narzucają obowiązki sprawozdawczo-rejestrowe.

Każdy kończący się rok finansowy i podatkowy związany jest z obowiązkiem zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z jego złożeniem do właściwego urzędu skarbowego oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wskazanym jest przeprowadzenie weryfikacji zdarzeń gospodarczych pod kątem właściwości rozliczeń podatkowych.

Audyty podatkowe obejmujące kontrolę operacji księgowo-finansowo-podatkowych stanowią niezwykle istotny element bezpieczeństwa podatkowo-księgowego przedsiębiorstwa. Umożliwia niejednokrotnie zarówno wskazanie na występujące nieprawidłowości z drugiej zaś strony przedstawiają rekomendacje wraz z odpowiednia projekcją zoptymalizowania zobowiązań podatkowych w przyszłości.

Zespół Taxonity w ramach audytów podatkowych bada między innymi poprawność zapisów księgowo-podatkowych weryfikując:

N

rozliczenia wynikające po kontrolach podatkowych

N

poprawność korzystania z ulg podatkowych

N

prawidłowość rozliczani dywidend

N

odpisy amortyzacyjne

N

tworzenie rezerw

N

rozliczanie różnic kursowych

N

kwalifikację przychodów i kosztów

N

zagadnienia w zakresie obciążeń PIT, ZUS i PFRON

N

poprawność stosowania stawek podatku VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

N

poprawność transakcji wewnątrzwspólnotowych

POSTĘPOWANIE PODATKOWE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Działalność operacyjna przedsiębiorstw ściśle związana z aspektami rozliczeń podatkowych prowadzi niejednokrotnie do wątpliwości w zakresie zastosowania odpowiedniego narzędzia polityki podatkowej. Skutkiem tego są decyzje podatkowe wydawane przez organy podatkowe oraz urzędy kontroli skarbowej, które powodują bądź dodatkowe zobowiązania podatkowe, bądź też zachwianie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

W takich przypadkach niezbędna wydaje się pomoc na etapie prowadzenia postępowań podatkowych lub przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA). Taxonity zapewnia kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorstw w zakresie zagadnień podatkowych na każdym stadium postępowania.

Wiedza i doświadczenie w sporach podatkowo-sądowych specjalistów Taxonity pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie obsługi merytorycznej. Interdyscyplinarna wiedza naszego zespołu postępowań podatkowo-sądowych jest gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług, pozwalając niejednokrotnie na wygrywanie spraw już na etapie pierwszo instancyjnym (WSA).

Postępowania sądowe są szczególnie narażone na ryzyko ich niepowodzenia spowodowanego nieznajomością procedur postępowania sądowoadministracyjnego zawartych w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jedynie profesjonalna pomoc wykwalifikowanych doradców podatkowych daje gwarancje na prowadzenie postępowania zgodnie z przypisanymi prawem normami.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Procesy łączenia przedsiębiorstw w silniejsze podmioty gospodarcze, przejmowanie dotychczasowych kooperantów biznesowych lub konkurentów wymusza na kadrze zarządzającej poszukiwanie efektywnych biznesowo i podatkowo rozwiązań.

Zakres świadczonych przez Taxonity usług obejmuje między innymi:

N

przygotowanie planu połączenia spółek w aspekcie zagadnień podatkowych

N

projekcje rozliczeń podatkowych po procesie fuzji i przejęć opracowane na najbliższe lata

N

tworzenie wytycznych w zakresie zastosowania optymalnych technik opodatkowania nadwyżek przejmowanego majątku w wyniku połączenia spółek

N

opracowywanie zasad wyceny przejmowanego majątku wraz z rekomendacjami w zakresie odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb podatkowych

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?