Publikacje

Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji.

Książka zawiera omówienie najczęściej występujących rodzajów transakcji i zdarzeń zachodzących w grupach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji specyficznych, takich jak: cash pooling, produkcja kontraktowa, restrukturyzacja działalności, gwarancje/poręczenia, opłaty licencyjne.

W publikacji przedstawiono zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. oraz nowe regulacje wprowadzone w życie po 1.01.2017 r., m.in.:

 • grupowanie transakcji,
 • definicja transakcji i zdarzeń jednego rodzaju,
 • ustalanie przychodów za rok poprzedzający rok podatkowy,
 • opis zgodności warunków transakcji.

Ponadto w pracy zaprezentowana została metodologia sporządzania analizy danych porównawczych oraz omówiono bazy danych wykorzystywane do analiz. Wskazano najczęściej występujące ryzyka podatkowe mogące pojawić się w trakcie kontroli podatkowych/celno-skarbowych. Odwołano się do licznych indywidualnych interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Autorzy przedstawili również przykładową dokumentację podatkową krajową.

W opracowaniu opisano obowiązki tzw. sprawozdawczości podatkowej obejmującej m.in. uproszczony formularz CIT-TP/PIT-TP. Przedmiotem rozważań są także zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności karnej skarbowej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, których dotyczą obowiązki raportowania z zakresu cen transferowych. Omówiono poza tym problematykę klauzuli podwójnego opodatkowania obejmującą korekty zobowiązań podatkowych w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz biegłych rewidentów i audytorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji podatkowej/celno-podatkowej, ekonomistów i księgowych, menedżerów różnych szczebli oraz przedsiębiorców.

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady. Wydanie: 2.

Autor: Jarosław F. Mika

Rok wydania: 2017
Ilość stron: 396
ISBN: 978-83-255-9574-6
Termin wydania: czerwiec 2017 r.

Publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Niniejsze, 2 wydanie uwzględnia wszystkie wprowadzone zmiany od momentu ukazania się poprzedniego wydania.

 Książka zawiera omówienie takich zagadnień jak m.in.:

 • transakcje finansowe (pożyczki, poręczenia, cash pooling);
 • korekta dochodowości (ang. TP adjustment);
 • transakcje repartycji kosztów;
 • metodologia sporządzania analizy porównawczej;
 • dokumentowanie usług rutynowych;
 • restrukturyzacja działalności.

Publikacja omawia zmiany związane z cenami transferowymi, które wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.06.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 768), które obowiązuje od 18.07.2013 r. Ponadto omówione zostały najistotniejsze zmiany w zakresie cen transferowych wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 01.01.2017 r.

Zmianie uległy normy zawarte zarówno w PDOPrU jak i PDOFizU. Znowelizowana ustawa wprowadziła m.in. nowe zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi dzieląc ten obowiązek na trzy części: dokumentację krajową (ang. local file), dokumentację grupową (ang. master file) oraz raport o uzyskanych dochodach przez spółki powiązane zarejestrowane za granicą Polski (ang. country by country report). Dodatkowo ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania analiz porównawczych dla tych podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość 10 000 000 euro, a suma transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju w roku podatkowym jest większa od 90 000 euro. Wraz ze zmianą obu ustaw o podatku dochodowym, wprowadzono akty wykonawcze regulujące zasady sporządzania analizy porównawczej, dokumentacji lokalnej (krajowej) i grupowej oraz obowiązek składania uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP.

Zaletą niniejszego wydania jest przejrzysty układ treści książki. Publikacja została podzielona na numerowane tezy, które na początku zawierają hasło, określające zakres przedmiotowy niniejszego fragmentu. Ponadto całości dopełnia przejrzysta oraz szczegółowa struktura wewnętrzna publikacji.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego oraz doradców podatkowych.

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady.

Autor: Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 350
ISBN: 978-83-255-6402-5
Termin wydania: maj 2014 r.

Publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Książka zawiera omówienie takich zagadnień jak m.in.:

 • transakcje prowadzone przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, które w ramach kontroli UKS są weryfikowane na podstawie rozporządzenia (tzn. metoda portfelowa);
 • transakcje repartycji kosztów;
 • transakcje finansowe (pożyczka, kredyt, gwarancje i poręczenia bankowe).

Publikacja omawia zmiany związane z cenami transferowymi jakie wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 17.06.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 768), które weszło w życie 17.07.2013 r. Rozporządzenie to wprowadza m.in.:

 • zasadę wyboru najbardziej odpowiedniej metody ustalania cen;
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej oraz uproszczone zasady kontroli cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej;
 • zdefiniowany katalog kosztów akcjonariusza, które nie powinny być uznane za związane ze świadczeniem usług;
 • uzupełniono przepisy dotyczące eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Wyjątkową zaletą niniejszego wydania jest również wprowadzenie nowego, bardziej przejrzystego układu treści książki.

Publikacja została podzielona na numerowane tezy, które na początku zawierają hasełko, określające zakres przedmiotowy niniejszego fragmentu. Ponadto całości dopełnia przejrzysta oraz szczegółowa struktura wewnętrzna publikacji.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz pracowników administracji skarbowej. W książce opisano również wszystkie etapy procedury kontrolnej, a także działania, dokumenty i wskazówki, na które powinien zwracać szczególną uwagę inspektor kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego.

Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych 2012

Autor: Jarosław F. Mika, Radosław Piekarz
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 244
ISBN: 978-83-61792-71-0
Książka omawia w sposób kompleksowy podatkowe aspekty działalności w strefach ekonomicznych w Polsce. Publikacja podejmuje temat pomocy publicznej, dyskonta wydatków kwalifikowanych, kosztów i przychodów strefowych oraz wydzielenia działalności strefowej i pozastrefowej (ceny transferowe w SSE).

Pozycja jest adresowana do następujących grup:

 • inwestorów specjalnych stref ekonomicznych
 • doradców podatkowych,
 • działów finansowo-księgowych.

Ceny transferowe. Odpowiedzialność karna, skarbowa, dokumentacje podatkowe.

Autor: Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2007
Ilość stron: 296
ISBN: 978-83-7483-605-0

W książce omówiono zagadnienia związane z cenami transferowymi stosowanymi w transakcjach gospodarczych między podmiotami powiązanymi. Publikacja uwzględnia zmiany w przepisach podatkowych na dzień 1.1.2007 r.

Dotyczą one m.in.

 • zasad opodatkowania zakładów (Permanent Establishment),
 • zasad rozliczania różnic kursowych (np. dla transakcji cash poolingu i nettingu),
 • uprzednich porozumień cenowych,
 • transakcji dokonywanych z rajami podatkowymi.

Autor poruszył także kwestię metod szacunku cen transferowych. Publikacja przeznaczona jest dla osób zawodowo zajmujących się doradztwem podatkowym i finansami, osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji podatkowych w zakresie cen transferowych, jak i dla słuchaczy studiów podyplomowych o kierunku prawo podatkowe.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?